1. പ്രാക്ഷണം

  1. നാ.
  2. വധം
  3. യാഗത്തിനായിചെയ്യുന്ന പശുഹിംസ
  4. (പുണ്യാഹം) തളിക്കൽ
 2. പ്രക്ഷണം

  1. നാ.
  2. കണ്ണ്
  3. കാഴ്ച
 3. പരീക്ഷണം

  1. നാ.
  2. പരീക്ഷിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക