1. പ്രാക്ഷിതം

  1. നാ.
  2. പ്രാക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്
  3. യാഗാർഥം വധിക്കപ്പെട്ട പശു
 2. പ്രകാശിതം

  1. നാ.
  2. പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്
  3. ജലപാഷാണം
 3. പ്രക്ഷിതം

  1. നാ.
  2. നോട്ടം, നോക്കപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക