1. പ്രാക്ഷിതവ്യ

    1. നാ.
    2. പ്രാക്ഷണംചെയ്യത്തക്ക
  2. പരീക്ഷിതവ്യ

    1. വി.
    2. പരീക്ഷിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക