1. പ്രാഗ്ജന്മം

    1. നാ.
    2. പൂർവജന്മം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക