1. പ്രാഗ്ജ്യോതിഷം

    1. നാ.
    2. പ്രാചീനഭാരതത്തിൻറെ വടക്കുകിഴക്കെ മൂലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യം, കാമരൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക