1. പ്രാഗ്ദക്ഷിണം

    1. നാ.
    2. തെക്കുകിഴക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക