1. പ്രാഗ്ഭവ

    1. വി.
    2. കിഴക്കുണ്ടായ
    3. മുമ്പുണ്ടായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക