1. പ്രാചാര്യൻ

    1. നാ.
    2. ഗുരുവിൻറെ ഗുരു
    3. ജോലിയിൽനിന്നു വിരമിച്ച ഗുരു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക