1. പ്രാചീനം

  1. നാ.
  2. മുമ്പുള്ളത്
  3. കിഴക്കുള്ളത്
 2. പരാചീനം

  1. നാ.
  2. അപ്പുറം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക