1. പ്രാചീരം

    1. നാ.
    2. വേലി, മതിൽ
    3. ഉരസ്സിനെയും വയറിനെയും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്തരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക