1. പ്രാജാപത്യ

    1. വി.
    2. പ്രജാപതിയെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക