1. പ്രാജി(കം)

    1. നാ.
    2. പരുന്ത്, പ്രാപ്പിടിയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക