1. പ്രാജ്ഞ1

  1. വി.
  2. അറിവുള്ള
  3. അടക്കമുള്ള
  4. പ്രജ്ഞയോടുകൂടിയ
 2. പ്രാജ്ഞ2

  1. നാ.
  2. ഗ്രഹണശക്തി
  3. ബുദ്ധിയുള്ളവൾ
 3. പ്രജ്ഞ1

  1. വി.
  2. പഠിപ്പുള്ള
 4. പ്രജ്ഞ2

  1. നാ.
  2. ബുദ്ധി, ത്രികാലജ്ഞാനം
 5. പരിജ്ഞ

  1. നാ.
  2. പരിജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക