1. പ്രാഞ്ജല

    1. വി.
    2. കാപട്യമില്ലാത്ത, ചൊവ്വായ
  2. പ്രാഞ്ജലി

    1. നാ.
    2. കൂപ്പുകൈ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക