1. പ്രാണകം

  1. നാ.
  2. നറുമ്പശ
  3. ജീവനുള്ള വസ്തു
 2. പ്രണഖം

  1. നാ.
  2. നഖത്തിൻറെ അറ്റം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക