1. പ്രാണകോശം

    1. നാ.
    2. പ്രാണരൂപമായ കോശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക