1. പ്രാണദണ്ഡം

    1. നാ.
    2. വധശിക്ഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക