1. പ്രാണനം

  1. നാ.
  2. ജലം
  3. തൊണ്ട
  4. ശ്വസനം, ജീവധാരണം
 2. പ്രീണനം

  1. നാ.
  2. സന്തോഷിപ്പിക്കൽ, താലോലിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക