1. പ്രാണരോധം

    1. നാ.
    2. ഒരു നരകം
    3. ശ്വാസമടക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക