1. പ്രാണഹര

    1. നാ.
    2. പ്രാണനെ ഹരിക്കുന്ന, മരണമുണ്ടാക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക