1. പ്രാണാത്യയം

    1. നാ.
    2. മരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക