1. പ്രാണാന്തിക

    1. നാ.
    2. ജീവനെ നശിപ്പിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക