1. പ്രാണാപായം

    1. നാ.
    2. ജീവനാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക