1. പ്രാണിദ്യുതം

    1. നാ.
    2. മേഷകുക്കൂടാദികളുടെ യുദ്ധം, പന്തയം പറഞ്ഞു കോഴിയെക്കൊണ്ടും മറ്റും പോരടിപ്പിക്കൽ
    3. വിളിച്ചുവരുത്തി ചൂതുകളിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക