1. പ്രാണ്ഠം

    1. നാ.
    2. കോളാമ്പി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക