1. പ്രാതഃകാലം

    1. നാ.
    2. പ്രഭാതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക