1. പ്രാതരശനം

    1. നാ.
    2. പ്രാതൽ, പ്രഭാതഭക്ഷണം, പ്രാതരാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക