1. പ്രാതിഭാസിക

    1. നാ.
    2. യഥാർഥമല്ലാത്ത. പ്രാതിഭാസികൻ = അക്ഷരപുരുഷൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക