1. പ്രാതിലോമ്യം

    1. നാ.
    2. വൈപരീത്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക