1. പ്രാതിഹാര്യം

    1. നാ.
    2. ഇന്ദ്രജാലം
  2. പ്രതിഹാര്യം

    1. നാ.
    2. ചെപ്പടിവിദ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക