1. പ്രാത്യന്തികൻ

    1. നാ.
    2. അതിർത്തി ദേശാധിപൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക