1. പ്രാത്സാഹ(ന)ം

    1. നാ.
    2. പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കൽ
    3. കലകളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക