1. പ്രാഥമിക

    1. നാ.
    2. ആദ്യമായ, മുമ്പുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക