1. പ്രാഥമ്യം

    1. നാ.
    2. ഒന്നാമതെന്നുള്ള നില

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക