1. പ്രാദുർഭൂത

    1. നാ.
    2. പ്രാദുർഭവിച്ച (പ്രത്യക്ഷമായ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക