1. പ്രാദേശനം

  1. നാ.
  2. ദാനം, കൊടുക്കൽ
 2. പ്രദേശനം

  1. നാ.
  2. ഉപദേശം
  3. സമ്മാനം, കാഴ്ച, വഴിപാട്
  4. ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക