1. പ്രാദ്വാഹം

    1. നാ.
    2. വിവാഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക