1. പ്രാധനികം

    1. നാ.
    2. ഒരു യുദ്ധോപകരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക