1. പ്രാധ്യയനം

  1. നാ.
  2. വായന
  3. പഠിക്കൽ
 2. പ്രത്യായന, പ്രത്യായനം

  1. നാ.
  2. അസ്തമയം
  3. വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കൽ
  4. ധ്വനിപ്പിക്കൽ
  5. സ്ഥാപിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക