1. പ്രാധ്വ

  1. വി.
  2. ബന്ധിക്കപ്പെട്ട
  3. കുനിഞ്ഞ
  4. ദൂരമുള്ള
 2. പുരത്വ

  1. അവ്യ.
  2. മുൻപിൽ, സന്നിധിയിൽ
 3. പൃഥിവി

  1. നാ.
  2. ഭൂമി
  3. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്ന് (പൃഥിവി ശബ്ദത്തോട് ഇന്ദ്രൻ, ഈശ്വരൻ, പതി, പാലൻ ഇത്യാദി ശബ്ദങ്ങൾചേർത്തു രാജപര്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം)
 4. പൃഥ്വി

  1. നാ.
  2. പെരുങ്കായം
  3. ഒരു വൃത്തം
  4. പേരേലം
  5. വെളുത്ത തഴുതാമ
  6. കരിഞ്ചീരകം
  7. ഭൂമി, പൃഥിവി (പൃഥു ഭരിച്ചു വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയത്, വിസ്താരമുള്ളത്)
  8. ആദിതി
  9. ആദ്യശക്തി
 5. പരിദേവി

  1. വി.
  2. കരയുന്ന, നിലവിളിക്കുന്ന
 6. പാർഥിവി

  1. നാ.
  2. ലക്ഷ്മീദേവി
  3. സീത
 7. പാർഥിവ

  1. വി.
  2. ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച
  3. രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക