1. പ്രാന്തദുർഗം

    1. നാ.
    2. അതിരിലുള്ള കോട്ട
    3. ഉപഗ്രാമം
    4. പേട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക