1. പ്രാന്നത

  1. നാ.
  2. മേന്മയേറിയ
  3. വളരെ ഉയർന്ന
  4. മുന്നോട്ടുതള്ളിയ
  5. ശക്തികൂടിയ
 2. പരന്നത്

  1. നാ.
  2. നിരപ്പുള്ളത്
  3. പരപ്പുള്ളത്, വിസ്താരമുള്ളത്
 3. പ്രാണനാഥ

  1. നാ.
  2. ഭാര്യ, പ്രാണനായിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക