1. പ്രാപകം

  1. നാ.
  2. പ്രാപിക്കുന്നത്
  3. ലഭിക്കുവാനുള്ള വഴി
 2. പരിപാകം

  1. നാ.
  2. സാമർഥ്യം
  3. പൂർണത
  4. പക്വത
  5. അടക്കം, സമചിത്താവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക