1. പ്രാപ്തൻ

  1. നാ.
  2. പ്രാപിക്കപ്പെട്ടവൻ
  3. പ്രാപ്തിയുള്ളവൻ, ശേഷിയുള്ളവൻ
 2. പരപത്നി

  1. നാ.
  2. അന്യൻറെ ഭാര്യ
 3. പ്രപദിന

  1. നാ.
  2. കാലിൻറെ മുൻവശത്തുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക