1. പ്രാപ്പിടിയൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു പക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക