1. പ്രാപ്യസ്ഥാനം

    1. നാ.
    2. ചെന്നെത്തേണ്ടിടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക