1. പ്രാബല്യം

    1. നാ.
    2. പ്രബലത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക