1. പ്രാഭൃതക, പ്രാഭൃതകം

    1. നാ.
    2. കൈക്കൂലി
    3. ദാനം
    4. കാഴ്ചദ്രവ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക