1. പ്രാമാദിക

  1. നാ.
  2. പ്രമാദംകൊണ്ടുണ്ടായ, തെറ്റായ
 2. പ്രമാദിക

  1. നാ.
  2. ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവൾ
  3. ക്ഷതയോനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക