1. പ്രാമിസറി

    1. നാ.
    2. വാഗ്ദാനരൂപമായ. ഉദാഃ പ്രാമിസ്സറിനോട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക